Vernostný program

VERNOSTNÝ PROGRAM

Všeobecné podmienky vernostného programu penziónu „PENZIÓN POĽOVNÍK***.

1/ Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu  VIP karta upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami a spoločnosťou AGRO – PERFECT, s.r.o. (PENZIÓN POĽOVNÍK***), Vodná 60, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 47 833 521, IČ DPH: SK2024108251.

Vernostný program  VIP karta je systém poskytovania zliav spoločnosťou AGRO – PERFECT, s.r.o. (PENZIÓN POĽOVNÍK***)

2/ Použitie VIP karty

VIP  karta oprávňuje jej držiteľa využívať zľavy na konzumáciu v reštauračných priestoroch penziónu.

Držitelia VIP kariet nie sú oprávnení využívať zľavy príslušnej VIP karty na hromadné akcie (svadby, krstiny, narodeninové oslavy, promócie, sväté prijímania, smútočné posedenia ...) s väčším počtom pozvaných hostí držiteľom VIP karty.

Držitelia VIP  kariet PENZIÓNU POĽOVNÍK*** svojim podpisom na registračnom formulári súhlasili s možnosťou informovať ich o akciách vernostného systému, ako aj iných akciách a podujatiach organizovaných v penzióne.

Držitelia VIP kariet ďalej vyplnením a podpísaním Vernostného formuláru súhlasili so spracovaním osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a s pravidelnou informovanosťou zo strany PENZIÓNA POĽOVNÍK*** o pripravovaných akciách a podujatiach aktuálnych v najbližšom období.

Zľavu VIP karty je oprávnená používať iba osoba, ktorej bola karta vydaná a svojim podpisom potvrdené jej prevzatie.

AGRO – PERFECT, s.r.o. (PENZIÓN POĽOVNÍK***) nezodpovedá za jej zneužitie. Zamestnanci penzióna sú povinní vyžiadať pri úhrade účtu od držiteľa VIP kartu, bez ktorej nie je možné načítať jej zľavu. Zamestnanci penzióna sú oprávnení overiť totožnosť držiteľa VIP karty, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu inou osobou.

3/ Záverečné ustanovenia

Vydanie VIP karty nezaväzuje jej držiteľa k žiadnym návštevám spojeným s konzumáciou.

V prípade, že držiteľ  VIP karty nemá záujem o účasť vo Vernostnom systéme, môže príslušnú  VIP kartu odovzdať personálu penzióna. Managér penziónu je týmto povinný vydať písomné potvrdenie o vrátení  VIP karty a následne vymazaní osobných údajov z databázy Vernostného systému.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  04.03.2019.